Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Autor: dr inż. Grzegorz Bartnicki

Liczba artykułów: 25
Wpływ założeń obliczeniowych na wielkość mocy zamówionej na potrzeby przygoto- Wpływ założeń obliczeniowych na wielkość mocy zamówionej na potrzeby przygotowania c.w.u. Nr 5/2003 Str. 8
» Zobacz streszczenie
Projektowanie wielkości układów przygotowania ciepłej wody użytkowej w świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawnych Nr 3/2004 Str. 11
» Zobacz streszczenie
Badania dotyczące metod szacowania i pomiarów ilości ciepła zużywanego na potrzeby ciepłej wody użytkowej w budynkach Nr 5/2005 Str. 26
Aproksymacja strat ciepła przy transporcie czynnika grzejnego w przewodach preizolowanych sieci osiedlowych Nr 11/2005 Str. 2
» Zobacz streszczenie
Konsekwencje wprowadzania termicznej dezynfekcji instalacji ciepłej wody zasilanych z miejskich systemów ciepłowniczych Nr 11/2005 Str. 5
» Zobacz streszczenie
Gęstość ciepła jako wskaźnik w planowaniu zaopatrzenia w ciepło Nr 06/2007 Str. 3
» Zobacz streszczenie
Rzeczywista charakterystyka energetyczna systemu zaopatrzenia w ciepło Nr 7-8/2008 Str. 11
» Zobacz streszczenie
Problemy eksploatacyjne źródeł ciepła na przykładzie kotłowni gazowej Nr 7-8/2009 Str. 24
» Zobacz streszczenie
Nie tyle punkty, co ciekawość świata Nr 11/2009 Str. 32
Przygotowanie ciepłej wody w dużych zakładach gastronomiczny Nr 7-8/2010 Str. 254
» Zobacz streszczenie
Efektywność energetyczna lokalnego systemu ogrzewczego zaopatrującego w ciepło budynki mieszkalne. Nr 2/2011 Str. 65
» Zobacz streszczenie
Ocena systemów energetyki odnawialnej za pomocą aplikacji komputerowych Nr 3/2011 Str. 94
» Zobacz streszczenie
Zużycie ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych budynku wielorodzinnego. Nr 7-8/2011 Str. 316
» Zobacz streszczenie
Liczba użytkowników instalacji jako parametr w analizach dotyczących wielkości poboru c.w.u. Nr 11/2011 Str. 474
» Zobacz streszczenie
Estymatory jądrowe jako narzędzie opisu jednostkowego rocznego zużycia ciepła w lokalach mieszkalnych Nr 10/2012 Str. 449
» Zobacz streszczenie
Zużycie gazu w lokalnej kotłowni osiedlowej. Nr 11/2012 Str. 487
» Zobacz streszczenie
Zmienność w ciągu roku strat ciepła sieci ciepłowniczej Nr 12/2012 Str. 530
» Zobacz streszczenie
Zużycie ciepła w poszczególnych lokalach mieszkalnych budynku wielolokalowego Nr 4/45/2014 Str. 138
» Zobacz streszczenie
Wykorzystanie paliwa w procesie zaopatrzenia w ciepło Nr 9/45/2014 Str. 341
» Zobacz streszczenie
Zmienność zużycia ciepłej wody użytkowej w cyklu rocznym Nr 7/46/2015 Str. 260
» Zobacz streszczenie
Pomiar i rozliczenie kosztów ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych Nr 12/46/2015 Str. 463
» Zobacz streszczenie
Wybrane działania modernizacyjne poprawiające efektywność energetyczną instalacji grzewczych Nr 8/47/2016 Str. 320
» Zobacz streszczenie
Wpływ założeń na sprawność systemu zaopatrzenia w ciepło na przykładzie grupy budynków wielorodzinnych ze wspólną kotłownią gazową. Nr 3/49/2018 Str. 107
» Zobacz streszczenie
Współczynnik wykorzystania mocy umownej kotłowni gazowej jako podstawa do jej diagnostyki Nr 2/50/2019 Str. 43
» Zobacz streszczenie
Podnoszenie efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych w kontekście ograniczania ubóstwa energetycznego Nr 1/53/22 Str. 9
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.