Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Uwagi do normy EN 489-1:2019 (str. 27 nr. 1/52/21)
mgr inż. Ewa Kręcielewska
  

 

 

W październiku 2019 roku Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) opublikował normę
EN 489-1: 2019, która została wdrożona w Polsce metodą okładkową, tzn. włączona do zbioru Polskich Norm bez jakichkolwiek zmian normy europejskiej w oryginalnej wersji językowej (w języku angielskim) z dodaną stroną tytułową, jako PN-EN 489-1:2020-01 [1].

W stosunku do poprzedniej edycji EN 489:2009 (PN-EN 489:2009) [2], poza zmianą tytułu i zakresu (złącza na rurach preizolowanych pojedynczych i podwójnych), dokument wprowadził wiele istotnych zmian, z których najważniejsze to:

-         sklasyfikowanie typów złączy (dwie grupy: z uszczelnieniem oraz zgrzewane elektrycznie, które w podgrupach podzielone są na kilka typów),

-         określenie wymaganych badań dla każdej  podgrupy,

-         zalecenie przygotowania próbek do badań pod nadzorem jednostki badawczej,

-         wprowadzenie obowiązku stosowania w skrzyni z piaskiem sztywnej płyty oraz sprecyzowanie wysokości piasku przy zasypywaniu próbki,

-         zmniejszenie z trzech do dwóch liczby badanych złączy,

-         sprecyzowanie miejsc poboru i liczby próbek do badania odporności na pękanie naprężeniowe złączy zgrzewanych,

-         wprowadzenie wymagania badania MFR korków wgrzewanych,

-         opisanie i wprowadzenie wymagania prowadzenia badania zginania korków wgrzewanych,

-         szczegółowe określenie wymagań dotyczących zawartości sprawozdania z badań,

-         wprowadzenie możliwości wydawania skróconych sprawozdań z badań,

-         sprecyzowanie wymagań odnośnie kwalifikacji monterów złączy izolacyjnych wiążąc je z wymaganiami nowej normy EN 13941-2:2019 [3].

Badania złączy preizolowanych  prowadzi, akredytowane od 2003 roku, Laboratorium Badawcze (LB) Veolia Energia Warszawa S.A. Elastyczny zakres akredytacji umożliwił laboratorium rozpoczęcie badań wg nowej edycji normy już pod koniec 2019 roku. W trakcie badań pojawiły się wątpliwości i uwagi do zawartości normy, które wraz projektami zmian przekazane zostaną do CEN..........................................

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.