Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wpływ błędów w normie PN-EN ISO 52010-1 na wyniki obliczeń natężenia promieniowania słonecznego (str. 253 nr. 7/50/2019)
dr inż Piotr Michalak
  

DOI: 10.15199/9.2019.7.2

 

Słowa kluczowe: PN-EN ISO 52010, natężenie promieniowania słonecznego, nasłonecznienie, model Pereza, promieniowanie rozproszone

Streszczenie

W artykule przedstawiono i omówiono błędy zauważone w normie PN-EN ISO 52010-1:2017-09. Do oceny ich wpływu na wynikową wartość natężenia promieniowania słonecznego wykonano obliczenia w pięciu lokalizacjach: Białymstoku, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu. Przedmiotem analizy była powierzchnia pionowa zorientowana w kierunkach N, S, E i W przy czym obliczenia wykonano zgodnie z algorytmem opisanym w normie. Wartości referencyjne uzyskano z oryginalnego modelu Pereza, który został użyty także w normie. Zanotowano rozbieżności w wartościach godzinowych natężenia promieniowania rozproszonego oraz miesięcznych napromieniowania rozproszonego wyznaczonych tymi dwoma sposobami.

Następnie na przykładzie dwóch budynków mieszkalnych obliczono roczne QH oraz jednostkowe EA zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania. W budynku jednorodzinnym nie zanotowano istotnych różnic między normą a oryginalnym modelem. Natomiast w budynku wielorodzinnym zmiany wskaźnika EA wyniosły od -0,2 kWh/m2 do +0,5 kWh/m2. Przedstawione wnioski wskazują na koniczność poprawienia w normie wskazanych błędów.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.