Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Analiza pracy przeciwprądowych pośrednich wymienników wyparnych. Część 1. Analiza ogólna (str. 8 nr. 3/51/20)
mgr inż. Anna Pacak
dr inż. Demis Pandelidis
  

DOI: 10.15199/9.2020.3.2

 

Słowa kluczowe: symulacja numeryczna, wymienniki wyparne, odzyskiwanie ciepła, układ klimatyzacyjny

Streszczenie

W artykule na podstawie symulacji numerycznych przenalizowano wydajność oraz procesy wymiany ciepła i masy, które zachodzą w przeciwprądowych wymiennikach wyparnych. Porównano różne typy wymienników wyparnych: typowy przeciwprądowy wymiennik wyparny, przeciwprądowy wymiennik wyparny pracujący jako urządzenie do odzyskiem ciepła, wymiennik regeneracyjny oraz zmodyfikowany wymiennik, zaproponowany przez autorów. Dodatkowo zweryfikowano wpływ położenia perforowanych otworów wlotowych do kanału mokrego wymiennika regeneracyjnego. Wykorzystany model numeryczny jest oparty na jednowymiarowej analizie wymiany ciepła i masy, która została potwierdzona na podstawie istniejących danych doświadczalnych. Uzyskane wyniki wskazują na wysoką skuteczność prezentowanych jednostek. Ustalono, że wybrane układy prezentowanych wymienników charakteryzują się zmienną sprawnością w zależności od ich zastosowania w różnych układach klimatyzacyjnych.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.