Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Procedura testowania pionowego wymiennika gruntowego w warunkach eksploata- cyjnych (str. 18 nr. 4/2006)
dr inż. Dariusz Czekalski
dr hab. inż Paweł Obstawski
  
Wymiennik gruntowy pionowy stanowi najczęściej spotykane rozwiązanie zasilania pompy ciepła energią niskotemperaturową. Do oceny rozmiarów wybudowanego wymiennika mogą służyć badania terenowe jego wydajności cieplnej. W proponowanej procedurze testowania wprowadzono pojęcie zastępczej temperatury gruntu, reprezentatywnej dla całej długości rurociągów i pozostającej na stałym poziomie podczas wykonywania próby. Za cieplny parametr wymiennika wyznaczany w zasadniczej fazie próby przyjęto współczynnik przenikania ciepła. W przebiegu próby zaplanowano następujące fazy: stagnacji wymiennika, stabilizacji temperatury, eksploatacji ustalonej oraz regeneracji. Zaprezentowano przykładowy przebieg testu z interpretacją uzyskanych wyników pomiarów.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.