Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Reklama w czasopiśmie
  

  

Profil czasopisma

 

 

 

 

 

 

Miesięcznik będący wiodącym i bardzo dobrze rozpoznawalnym czasopismem w branży ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji.(20 punktow od MEiN

Czasopismo stanowi platformę wymiany wiedzy dla naukowców i specjalistów skupionych w branży. Artykuły dostarczają projektantom, inwestorom i zarządom budynków a także studentom wyższych uczelni, informacji na temat kierunków rozwoju branży, nowości technicznych i prognoz badawczych, a także prezentują aktualne wyniki prac naukowo – badawczych prowadzonych w uczelniach wyższych i jednostkach badawczo-rozwojowych. 

O czasopiśmie

 

 

 

 

 

W czasopiśmie znaleźć można: publikacje uznanych naukowców, wyniki najnowszych badań, pełną informację naukowo - techniczną związaną z ciepłownictwem, ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją, informacje z konferencji, zjazdów i targów branżowych, bogatą ofertę reklamową przodujących firm i przedsiębiorstw.

Autorami publikacji są naukowcy z krajowych i zagranicznych uczelni i instytutów oraz uznani praktycy w dziedzinach ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, a także fizyki budowli i chłodnictwa. 

Grupa docelowa

 

 

 

 

Czytelnikami są: inżynierowie i technicy o wyższych kwalifikacjach zawodowych, projektanci, konstruktorzy i technolodzy oraz pracownicy naukowi i studenci lat wyższych uczelni technicznych.

Stałymi prenumeratorami są: biura projektów, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa wykonawcze, urzędy miejskie i gminne, uczelnie, instytuty naukowe, szkoły, biblioteki oraz indywidualni odbiorcy. 

Cykl wydawniczy

 Miesięcznik (12 wydań w roku)

 Nakład

 Ok. 1400 egzemplarzy

Termin publikacji 

Trzecia dekada miesiąca 

Rozpowszechnianie

 

 

 

 

Kolportaż własny, wyłącznie w prenumeracie, Punkt Sprzedaży Wydawnictwa SIGMA-NOT, promocja na imprezach targowych.

Czasopismo jest prenumerowane również przez Izbę Inżynierów Budownictwa dla swoich członków. 

 Kolportaż elektroniczny

 

Dystrybucja artykułów w otwartym dostępie poprzez stronę www.cieplowent.pl oraz platformę Simga-NOT. Miesięczny mailing realizowany przez wydawnictwo Sigma-NOT. Media społecznościowe.

 

 

 

 

  Oferta reklamowa 

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.