Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Przygotowanie artykułu
  

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące poprawnego przygotowania artykułu przed jego złożeniem w redakcji:

 

Język publikacji

Artykuły powinny być przygotowane w języku polskim lub angielskim. Tytuł, informacje o Autorach, streszczenie i słowa kluczowe należy przygotować zawsze w dwóch, tożsamych, wersjach językowych (polskiej i angielskiej).

 

Przesyłanie artykułu


Artykuły, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia, można przesyłać na adres e-mail lub też pocztą tradycyjną na adres cieploogrzewwent@sigma-not .pl lub Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Osoba do kontaktu: Barbara Rubik - Zastępca Redaktora Naczelnego (tel. kom. 605 032 330). 

 

Struktura artykułu

Artykuł powinien być ułożony w ponumerowane sekcje z zachowanym odpowiednim ciągiem logicznym między sekcjami. Sekcje powinny być numerowane (z wyłączeniem streszczenia) z zachowaniem nadrzędności ważniejszych informacji. Sugerowany układ artykułu:

1. Tytuł. Należy podać w dwóch tożsamych wersjach językowych (polska i angielska). Tytuł powinien odzwierciedlać w sposób zwięzły i jednoznaczny treść manuskryptu. Należy unikać skrótów i równań. Maksymalna długość – 20 słów.

2. Nazwiska i imiona Autorów oraz afiliacje – wraz ze wskazaniem nazwisk Autorów należy podać obecne miejsce zatrudnienia ze wskazaniem adresu e-mail Autora korespondencyjnego.

3. Streszczenie. Należy przygotować w tożsamych dwóch wersjach językowych (polska i angielska). Streszczenie należy podzielić na następujące paragrafy (z zachowaniem nazwy danego paragrafu):

 

  • Wprowadzenie/ Introduction:
  • Cel/Aim:
  • Metody/Methods:
  • Wnioski i odniesienie do zastosowań praktycznych/ Conclusions and relevance to practice:

 

4. Słowa kluczowe. Należy podać maksymalnie 6 słów kluczowych w dwóch tożsamych wersjach językowych (polska i angielska). Należy pamiętać, że słowa kluczowe wykorzystywane są w indeksowaniu artykułów w wyszukiwarkach i bazach.

5. Wstęp. Należy wskazać uzasadnienie podjęcia tematu z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy.

6. Cel. Należy jednoznacznie zdefiniować cel prezentowanego materiału a także prowadzonych badań.

7. Metody. Należy przedstawić wyczerpujące informacje umożliwiające ponowne przeprowadzenie badań. Zastosowanie metody opisywanej szczegółowo w innej publikacji wymaga przywołania w bibliografii.

8. Wyniki. Wyniki powinny być przedstawione w sposób jednoznaczny i ułatwiający ich odbiór.

9. Dyskusja/Wnioski . Należy przedstawić znaczenie wniosków wysuniętych z przeprowadzonych badań a także ich odniesienie do istniejącego stanu wiedzy.

10. Podsumowanie. Należy wskazać możliwość wykorzystania uzyskanych wniosków w szerszym zakresie, możliwość ich praktycznego zastosowania albo dalszego rozwijania.

11. Źródła finansowania. Należy podać niezbędne informacje umożliwiające zidentyfikowanie źródeł finansowania badań, jeżeli takowe występowały.

12. Bibliografia. Należy wskazać dane bibliograficzne wszystkich informacji przywołanych w manuskrypcie.

 

Wymagania edycyjne

1. Objętość manuskryptu nie powinna przekraczać 20 str. maszynopisu.

2. Podpisy pod rysunkami i tabelami powinny być w dwóch tożsamych wersjach językowych.

3. Tabele powinny być w umieszczane w formie tekstu. Tabele mogą być umieszczane w treści artykułu lub też na osobnej stronie na końcu artykuły. Numeracja tabeli powinna być zgodna z ich przywołaniem w tekście. Należy zwrócić uwagę, aby informacje przedstawiane w tabeli nie były przepisywane w tekście artykułu

4. Rysunki należy przygotowywać w wysokiej jakości i przesyłać w osobnych plikach w formatach eps lub jpg/tiff, (minimum 300 dpi). Rysunków nie należy przygotowywać w formatach: GIF, BMP, PICT, WPG.

5. Przywołanie pozycji literaturowej w tekście powinno być w nawiasie kwadratowym z liczbą wskazująca nr pozycji w bibliografii.

6. Pozycje w bibliografii nie powinny być wstawiane w tabele. Kolejność pozycji w bibliografii (literaturze) alfabetyczna. Wykaz bibliografii (w nawiasach kwadratowych, na końcu artykułu - oraz powołania w tekście) wykorzystywanej w artykule powinien być utworzony alfabetycznie w stylu Chicago.

Sformalizowany zapis bibliograficzny:

autor #1 nazwisko #1 imię, autor#2 imię #2 nazwisko . rok . „tytuł” . czasopismo tom (zeszyt) : strony.

Należy zwrócić uwagę na oddzielenie partii danych kropkami, natomiast cudzysłowu używamy przy oznaczeniu tytułu artykułu. Zastosowanie tej techniki zdecydowanie polepszy czytelność wpisu. Numer zeszytu wpisujemy w nawiasie. Uwaga! Znaku dwukropka używamy przed wstawieniem numeru stron, na których został zamieszczony artykuł w danym czasopiśmie. Wyjątek - jeśli imię autora nie można napisać w pełnej wersji, prosimy wpisać inicjał imienia.  Przykład (Źródło: PBN):

Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37-41.

Sugerujemy korzystanie ze wzoru formatowania artykułu wskazanego przez Redakcję.

 

Egzemplarz autorski

Autorzy otrzymują po 1 egzemplarzu wydania.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.