Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wybrane metody akumulacji chłodu w instalacjach klimatyzacyjnych (str. 22 nr. 1/53/22)
mgr inż. Paweł Kut
dr inż.prof. PRz Sławomir Rabczak
  

 

DOI: 10.15199/9.2022.1.3 

Słowa kluczowe: chłód, klimatyzacja, akumulacja chłodu

Streszczenie

Zmniejszenie zużycia energii stanowi problem, wokół którego skupia się większość prac badawczych i ich aplikacji. W artykule opisano możliwości magazynowania chłodu w postaci jawnej, wykorzystującej pojemność cieplną materiału akumulacyjnego, którym najczęściej jest woda oraz w postaci utajonej, umożliwiającej magazynowanie chłodu w przemianach fazowych zachodzących podczas procesu krzepnięcia i topnienia materiału akumulacyjnego, określanego często jako PCM (Phase Change Material – materiał zmieniający stan skupienia). Ciepło związane ze zmianą stanu skupienia jest kilkanaście razy większe niż ciepło właściwe danego materiału, stąd wielkość zasobników chłodu wykorzystujących ciepło przemian fazowych jest znacznie mniejsza niż zasobników z wykorzystaniem ciepła jawnego. W artykule porównano objętości zasobników chłodu w wybranych systemach wytwarzania chłodu oraz związane z tym wymagane moce urządzeń wytwarzających chłód. W artykule przedstawiono autorską metodę obliczenia mocy agregatu chłodniczego w poszczególnych systemach akumulacji przy uwzględnieniu dobowej zmienności zapotrzebowania na chłód lub przy założeniu procentowego stopnia wykorzystania mocy chłodniczej pobieranej z zasobnika chłodu. Metoda ta umożliwia obliczenie systemu wytwarzania chłodu w układach z pełną i częściową jego akumulacją oraz z limitem mocy chłodniczej. Porównano również wymaganą pojemność zasobników chłodu w systemie z pełną akumulacją w wybranych metodach akumulacji z wykorzystaniem różnych materiałów akumulacyjnych, takich jak: woda, lód binarny, lód w kapsułkach oraz systemy z bezpośrednim i pośrednim wytwarzaniem wody lodowej.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.