Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Jakość mikrobiologiczna powietrza wewnętrznego miejskiej pływalni. (str. 26 nr. 12/52/21)
dr hab. inż. Anna Gotkowska Płachta
  

 

DOI:10.15199/9.2021.12.4

ANNA GOTKOWSKA-PŁACHTA


Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, basen, bakterie, grzyby

Streszczenie

W artykule przedstawiono badania jakości mikrobiologicznej powietrza wewnętrznego pływalni miejskiej. Scharakteryzowano biologiczne zanieczyszczenia powietrza określane jako bioaerozole, ich źródła oraz wpływ na życie i zdrowie ludzi. Ponadto omówiono propozycje zalecanych wskaźników mikrobiologicznych wykorzystywanych do oceny zanieczyszczeń powietrza oraz metodę zderzeniową poboru próbek do badań. Podano również zalecenia  dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego powietrza wewnętrznego w obiektach wykorzystywanych w celach sportowo-rekreacyjnych.

W badanym powietrzu pływalni liczebności oznaczanych bakterii (mezofilnych, gronkowców oraz grzybów pleśniowych) były charakterystyczne dla powietrza niezanieczyszczonego. Jedynie liczba bakterii hemolizujących (głównie w pomieszczeniach przebieralni) uznawanych za potencjalnie chorobotwórcze nie spełniała tych kryteriów. Wśród gronkowców zidentyfikowano gatunki (Staphylococcus capitis, S. cohnii, S. auricularis i S. hominis), które ze złuszczającym się naskórkiem i wydzielinami organizmu przedostają się do powietrza i mogą być przyczyną różnych infekcji. Powietrze atmosferyczne przed budynkiem charakteryzowało się mniejszymi liczebnościami bakterii niż powietrze wewnętrzne co może świadczyć o istnieniu wewnętrznych źródeł emisji bioaerozoli.

W związku z brakiem uregulowań prawnych i kryteriów dotyczących oceny jakości mikrobiologicznej powietrza na pływalniach, wskazany jest okresowy monitoring tego środowiska w celu wyeliminowania zagrożenia biologicznego i zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego użytkownikom tego typu obiektów.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.