Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Roczny spis treści 2019
  
.CIEPŁOWNICTWO OGRZEWNICTWO WENTYLACJA
ROCZNY SPIS TREŚCI 2019
CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/12 (2018) I
CIEPŁOWNICTWO – DISTRICT HEATING
● OGRZEWNICTWO – HEATING nr str.
Praktyczna weryfikacja założeń projektowych budynku
wzniesionego w standardzie niskoenergetycznym.
Practical Verification of Design Assumptions
of a Building Erected in a Low-Energy Standard
– Robert Stachniewicz, Adam Święcicki . . . . . . . . . 1 3
Zmiany w projektowaniu układów instalacji cieplnych
w budownictwie mieszkaniowym w aspekcie zmniejszania
się zapotrzebowania na ciepło budynków.
Changes in the Design of the Heat Installation Systems
in Housing in the Aspect of Reducing ihe Heat
Demand for Buildings – Lidia Grzegorczyk, Katarzyna
Ratajczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
Współczynnik wykorzystania mocy umownej kotłowni
gazowej jako podstawa do jej diagnostyki. Utilization
Factor of Contractual Power of Gas Boiler Room as
the Basis for Its Diagnosis – Grzegorz Bartnicki,
Bogdan Nowak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 43
Nowe normy serii PN-EN ISO 52000 a miesięczne zyski
ciepła od nasłonecznienia w budynkach mieszkalnych.
New Standards of PN-EN ISO 52000 Family
and Monthly Solar Heat Gains in Residential Buildings
– Piotr Michalak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50
Experimental Research of Changes in CO, NOx and PM
Concentrations in Flue Gases During Combustion of
Wood Pellets With Wheat Seeds. Badania eksperymentalne
zmian stężenia CO, NOx i PM w spalinach podczas
spalania peletu drzewnego z nasionami pszenicy – Bartosz
Ciupek, Rafał Urbaniak, Wojciech Judt . . . . . . . 2 56
Analiza energetyczno-środowiskowa lokalnego systemu
ciepłowniczego wykorzystującego niskotemperaturowe
geotermalne źródło energii. Energy and
Environmental Analysis of a Local Heating System
Using
a Low Temperature Geothermal Energy Source
‒ Anna Nitkiewicz, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . 3 83
Ocena możliwości wykorzystania ciepła z układów chłodzenia
transformatorów olejowych grupy II do ogrzewania
obiektów budowlanych. Evaluation of the
Possibility of Using Waste Heat of Oil Transformers
Group II for Heating Substation Buildings – Paweł
Górniok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 90
Analiza zależności wskazań podzielników kosztów
ogrzewania montowanych na grzejnikach od zużycia
ciepła. Analysis of Relationship between Indications
of Cost Allocators Mounted on Radiators and Heat
Consumption – Paweł Michnikowski . . . . . . . . . . . . 3 97
Wpływ parametrów fizykalnych na współczynnik przenikania
ciepła okien wieloskrzydłowych. The Influence
of Physical Parameters on the Heat Transfer Coefficient
of Multi-Sash Windows ‒ Walery Jezierski,
Joanna Borowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 106
Zapotrzebowanie na energię szpitali i basenów w Polsce.
Demand for Energy
in Hospitals and Swimming Pools
In Poland – Krzysztof Wojdyga, Damian Komar 4 123
Badania wytrzymałości zmęczeniowej systemów instalacyjnych.
Fatigue Strength Tests of Installation Systems
– Adam Rubnikowicz, Henryk G. Sabiniak . . 4 128
Zastosowanie termografii do oceny energetycznej budynków.
Use of Thermography
as a Tool for Energy
Rating of Buildings – Paweł Kędzierski, Marcin
Szumski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 136
Symulacja pracy płaskiego kolektora słonecznego w instalacji
ciepłej wody użytkowej w warunkach polskich
za pomocą programu TRNSYS. Simulation
of
Working in the TRNSYS Program Of A Flat Solar
Collector in a Domestic Hot Water System in Polish
Conditions – Maria Teresa Małek . . . . . . . . . . . . . . 4 142
Wpływ zastosowania akumulatora ciepła w miejskim
systemie ciepłowniczym na sprawność energetyczną
elektrociepłowni i emisję zanieczyszczeń pyłowych
do atmosfery. Effect of the Thermal Energy Storage
Implementation in the District Heating System
on Energy Efficiency of CHP Plant and Emission of
Particulate Pollutants Into the Atmosphere – Ryszard
Zwierzchowski, Marlena Ziomacka . . . . . . . . . . . . 5 167
Modernizacja istniejących oraz projektowanych obiegów
kotłów wodnych umożliwiająca ich wykorzystanie
do produkcji energii elektrycznej. Modernization of
Existing and Designed Water Boiler Circuits to Enabe
their Use in the Production of Electricity ─ Piotr
Ostrowski, Tomasz Świątkowski . . . . . . . . . . . . . . . 5 172
Wskaźnik do obliczania oszczędności spowodowanych
schłodzeniem spalin wylotowych poniżej punktu
rosy i wykorzystania odzyskanego ciepła. Indicator
to Calculate the Savings Resulting From the Flue
Gases Cooling Down Below the Dew Point and the
Use of Recovered Heat ─ Filip Szelejewski, Piotr
Ostrowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 177
Ocena poprawności rozliczania kosztów ogrzewania
lokali w budynkach wielorodzinnych na podstawie
zarejestrowanego zużycia. Evaluation of the Correctness
of Heat Costs Allocation Premises in Multi-
‑Family Buildings Based on Registered Consumption
– Paweł Michnikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 182
Zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania budynków
w procesie ograniczania zanieczyszczenia powietrza.
Część II. Reducing Energy Consumption For Heating
Buildings In The Process Of Reducing Air Pollution.
Part II – Piotr Lis, Anna Lis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 186
Wybór sposobu zasilania w odnawialną energię pierwotną
pasywnych jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
zgodnych z Passive House Institute (PHI)
– aspekt energetyczny. The Choice of Renewable
Primary Energy Source For an Single-Family Residential
Passive Buildings, According Passive House
Institute (PHI) – Energy Aspect – Bartosz Radomski,
Tomasz M. Mróz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 207
System monitoringu układów solarnych małej mocy.
A Monitoring System for Low-Power Solar Systems
– Paweł Dyrcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 217
Metody magazynowania energii – przegląd dostępnych
technik. Energy Storage Methods – Overview of
Available Techniques – Karolina Durczak, Zenon
Spik, Bernard Zawada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 223
Laboratorium badawcze – Veolia Energia Warszawa
– Ewa Kręcielewska, Iwona Mazurkiewicz . . . . . . . 6 229
II CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/12 (2018)
Wybór sposobu zasilania w odnawialną energię pierwotną
pasywnych jednorodzinnych budynków
mieszkalnych, zgodnych z Passive House Institute
(PHI) – aspekt ekonomiczny. The Choice Of Renewable
Primary Energy Source For An Single-Family
Residential Passive Buildings, According Passive
House Institute (PHI) – Economic Aspect – Bartosz
Radomski,
Tomasz M. Mróz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 243
Wpływ błędów w normie PN-EN ISO 52010-1 na wyniki
obliczeń natężenia promieniowania słonecznego. Impact
of Errors in the PN-EN ISO 52010-1 Standard
on the Results of Calculations of Solar Irradiance
– Piotr Michalak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 253
Eksperymentalne badania radiacyjno-kondukcyjnej wymiany
ciepła w macie aerożelowej Porogel Medium
Space-Loft. Experimental Investigations of Radiative-
Conductive Heat Transfer in Aerogel Insulation
Blanket – Mateusz Zieliński, Piotr Koniorczyk,
Janusz
Zmywaczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 257
Analiza symulacyjna wpływu eksploatacji podgrzewacza
ciepłej wody z pompą ciepła na warunki wewnętrzne
oraz koszty ogrzewania pomieszczeń. Simulation
Analysis of the Exploitation Impact of the Hot Water
Heater with the Heat Pump on the Indoor Conditions
and Heating Cost. – Joanna Rucińska, Jacek
Hendiger,
Piotr Zietek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 261
SOZE® innowacyjny system wykorzystujący sztuczną
inteligencję do sterowania i zarządzania ciepłem
w budynkach. SOZE® Innovative System That Uses
Artificial Intelligence for Control and Heat Management
in Buildings – Witold Chmielnicki, Eryk A.
Chmielnicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 283
Systemy Informacji Geograficznej – GIS wykorzystywane
w przedsiębiorstwach ciepłowniczych. Geographical
Information Systems – GIS used in the Polish
Heat Supply Companies – Olgierd Niemyjski . . . . . 8 295
Efektywność przewodowego transportu paliw gazowych.
Część 1. The Effectiveness of the Gaseous Fuels
Pipeline Transport. Part 1 ‒ Waldemar Kamrat,
Adam Kielak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 300
Laboratorium badawcze – Veolia Energia Warszawa
– Ewa Kręcielewska, Iwona Mazurkiewicz . . . . . . . 8 305
Efektywność przewodowego transportu paliw gazowych.
Część 2. The Effectiveness of the Gaseous Fuels
Pipeline Transport. Part 2 – Waldemar Kamrat,
Adam Kielak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 323
Badania instalacji zgazowania paliw alternatywnych
zintegrowanej z kotłem w lokalnej elektrociepłowni.
Tests of Alternative Fuels Gasification Installation
Integrated with a Boiler in a Local Heat and Power
Plant – Izabella Maj, Piotr Ostrowski, Michał
Polok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 329
Energia słoneczna a budynek. Modelowanie matematyczne
parametrów promieniowania słonecznego
padającego na przegrodę przezroczystą. Solar Energy
and the Building. Mathematical Modeling of Solar
Radiation Parameters Reaching the Transparent
Partition – Filip Pawlak, Andrzej Górka . . . . . . . . . 9 335
Stan dzisiejszego ciepłownictwa systemowego w aspekcie
wyzwań, które przed nim stoją. The State of Today’s
District Heating System in Terms of the Challenges
it Faces – Małgorzata Niestępska, Bogusław
Regulski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 367
Energia promieniowania słonecznego a budynek. Matematyczne
modelowanie właściwości energetycznych
przegrody przezroczystej w aspekcie dynamicznego
oddziaływania promieniowania słonecznego. Solar
Radiation and the Building. Mathematical Modeling
of the Energy Properties of the Transparent Facade
Due to the Dynamic Effect of Solar Radiation – Filip
Pawlak, Andrzej Górka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 373
Badania przewodności cieplnej maty aerożelowej Porogel
Medium Space-Loft w zakresie temperatury do
200ºC. Investigations of Thermal Conductivity of
the Aerogel Blanket Porogel Medium Space-Loft in
the Temperature Range to About 200ºC – Mateusz
Zieliński,
Piotr Koniorczyk, Janusz Zmywaczyk . . . 10 380
The Effect of Heat Transfer Coefficient on Ice Layer
Thickness on Water Surface (Communication).
Wpływ współczynnika przejmowania ciepła na
grubość warstwy lodu na powierzchni wody (komunikat)
– Czesław Oleśkowicz Popiel, Janusz
Wojtkowiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 384
Analiza eksploatacji lokalnego systemu ciepłowniczego
wykorzystującego niskotemperaturowe geotermalne
źródło ciepła do chłodzenia i ogrzewania budynków.
Operation Analysis of Local District Heating Sys tem
by Using Low-Temperature Geothermal Heat Source
for Cooling and Heating of Buildings – Anna
Nitkiewicz,
Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 403
Wpływ długości okresu pomiarowego na wielkości parametrów
charakteryzujących potrzeby cieplne budynków
mieszkalnych. The Influence of Measurement
Period on the Quantity of Parameters that Characterize
the Thermal Needs of Buildings – Dorota
Leciej-Pirczewska, Władysław Szaflik . . . . . . . . . . . 11 408
Strategia działania przedsiębiorstw ciepłowniczych
w warunkach konkurencji. The Operating Strategy
of District Heating Companies in a Competitive
Environment – Waldemar Kamrat . . . . . . . . . . . . . . 12 443
Termomodernizacja kaplicy klasztornej – studium
przypadku. Thermomodernization of the monastery
chapel – case study – Tadeusz Orzechowski, Aneta
Szymczuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 446
WENTYLACJA ● KLIMATYZACJA
– WENTILATION ● AIR CONDITIONING
Obliczenia projektowe gruntowych wymienników ciepła
pomp ciepła. Design Calculations of Ground Heat
Exchangers of Heat Pumps – Wojciech Zalewski . . 1 16
Analiza wpływu wydajności nawiewu w systemach oddymiania
klatek schodowych na podniesienie efektywności
instalacji. Performance Analysis of the Mechanically
Provided Air Supply in Smoke Extraction
Systems for Staircases on Increasing the Efficiency
of the Installation – Tomasz Burdzy, Grzegorz
Kubicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 22
Badania eksperymentalne stężenia tlenków węgla
w warsztacie samochodowym. Experimental Investigations
of Carbon Oxides in an Auto Repair Shop
‒ Kacper Jermacz, Andrzej Gajewski . . . . . . . . . . . 1 30
Obliczenia cieplne parowaczy typu „sopel lodu”. Thermal
Calculations of “Ice-Stick” Type Evaporators
– Wojciech Zalewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 62
Wybór scenariuszy pożarowych do symulacji CFD instalacji
wentylacji oddymiających bazujących na
ilościowej analizie ryzyka. Smoke and Heat Exhaust
Ventilation Design, Based on Probabilistic Risk Analysis
‒ Adam Krasuski, Andrzej Krauze, Przemysław
Kubica, Mariusz Pecio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 67
Określanie charakterystyk przepływowych roślinnych
filtrów aktywnych biologicznie. Determination of
Flow Characteristics of Biologically Active Plant
Filters ‒ Jerzy Sowa, Jacek Hendiger . . . . . . . . . . . 3 111
CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/12 (2018) III
Układy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach
energetycznie efektywnych. Heating, Ventilation
and Air Conditioning Systems in Energy-
Efficient
Buildings – Edward Szczechowiak . . . . . . . . . . . . . . 4 149
Wentylacja autobusu i jej wpływ na warstwę przyścienną
opływającego powietrza zewnętrznego. Bus
Interior Ventilation and its Impact on the Boundary
Layer of the Flowing External Air – Orest Voznyak,
Peter Kapalo,
Mariusz Adamski, Oleksandr
Dovbush . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 159
Badania jednorurowych systemów wentylacyjnych
pod kątem oceny mieszania się strumieni powietrza
w czerpni i wyrzutni. Testing of Single-Duct Ventilation
Units for the Assessment of Mixing of Air in
Inlet And Outlet – Łukasz Amanowicz, Katarzyna
Ratajczak,
Edward Szczechowiak . . . . . . . . . . . . . . 6 231
Influence of Burning Candle on Room Ventilation.
Wpływ płonącej świecy na wentylację pomieszczenia
– Peter Kapalo, Mariusz Adamski, Orest Voznyak . 7 267
Porównanie strat ciśnienia filtrów powietrza w warunkach
laboratoryjnych i rzeczywistych na przykładzie
modułowej centrali klimatyzacyjnej, Comparison of
Pressure Losses of Air Filters in Laboratory and Real
Conditions on the Example of a Modular Air-Handling
Unit – Marek Borowski, Piotr Życzkowski,
Rafał Łuczak, Michał Karch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 271
Energooptymalne sterowanie układem klimatyzacji z recyrkulacją
powietrza i obrotowym regeneratorem
energii dla pomieszczenia czystego. Energy Optimal
Control of the Air-Conditioning System with Recirculation
Module and Rotary Heat Regenerator for
a Clean Room – Monika Maćkowiak, Mieczysław
Porowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 310
System „wietrzenia” Domu Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego (obecnie Wojewódzki Dom Kultury
im. J. Piłsudskiego w Kielcach). Ventilating System
in Physical Education and Military Training House
Named After Marshall Józef Piłsudski (Presently
Provincial Culture House In Kielce) – Dagmara
Kotrys-Działa, Jarosław Machnicki, Tadeusz
Orzechowski, Katarzna Stokowiec . . . . . . . . . . . . . . 9 349
Porównawcza analiza wyników badań aerodynamicznych
wywietrzaków grawitacyjnych typu T oraz T-2,
Comparative Analysis of the Aerodynamic Test Results
of the Chimney Caps Type T and T22 – Adam
Rubnikowicz, Adam Deska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 354
Jakość powietrza zewnętrznego a pompy ciepła. Część 1.
Outdoor Air Quality and Heat Pumps. Part 1
– Marian Rubik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 386
Kształtowanie środowiska w budynkach użyteczności
publicznej – czy możemy poprawić naturę? Shaping
the Indoor Environment in Public Buildings – Can We
Improve Nature? ‒ Jerzy Sowa . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 412
Jakość powietrza zewnętrznego a pompy ciepła. Część 2.
Outdoor Air Quality and Heat Pumps. Part 2
– Marian Rubik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 419
Matematyczne modelowanie współczynnika COP adsorpcyjnej
pompy ciepła. Mathematical Modeling
of COP Coefficient of Adsorption Heat Pump
– Katarzyna
Zwarycz-Makles, Władysław Szaflik . . 12 451
Jakość powietrza zewnętrznego a pompy ciepła. 3.
Outdoor Air Quality and Heat Pumps. Part 3
– Marian Rubik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 457
Ocena efektywności zatrzymywania wody w wybranych
konstrukcjach żaluzji czerpni powietrza. Assessment
of Water Retention Efficiency for Selected Constructions
of Louvres in Air Intake – Marek Borowski,
Joanna Halibart, Jarosław Wiche, Michał Karch,
Izabela Tekielak-Skałka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 463
PORADNIK PROJEKTANTA
Audytor SET. Integracja oprogramowania do projektowania
instalacji sanitarnych – Michał Strzeszewski,
Piotr Wereszczyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 194
Czujniki Belimo do instalacji HVAC . . . . . . . . . . . . . . . 5 198
Nowe pompy Wilo-Stratos MAXO – doświadczenia eksploatacyjne
– Stanisław Sowa . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 307
Dobór systemów różnicowania ciśnienia z wykorzystaniem
programu PRESSAIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 309
Zalecenia dotyczące eksportu modeli budynków do
plików gbXML w programie Autodesk® Revit® na
potrzeby obliczeń cieplnych budynków. Recommendations
for the Export Of Building Models to Gbxml
Files in Autodesk® Revit® for the Purpose of Thermal
Calculations of Buildings – Michał Strzeszewski,
Piotr Wereszczyński, Krzysztof Kocot . . . . . . . . . . . 9 340
Swegon WISE – kompletna platforma do zarządzania
klimatem wewnętrznym w Twoim budynku . . . . . . . 9 344
HyFlex-Geko uniwersalny klimakonwektor najnowszej
generacji – Bartosz Pijawski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 347
Oprogramowanie z serii Audytor. Nowy moduł importu
i eksportu rysunków w formacie DWG – Michał
Strzeszewski, Piotr Wereszczyński, Jakub
Pogocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 431
Jak uzyskać stałe oszczędności w użytkowaniu obiektów
dzięki wykorzystaniu Demand Controlled Ventilation
(wentylacji na żądanie) – Michał Cisowski, Szymon
Płonczyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 435
KONFERENCJE ● SYMPOZJA ● WYSTAWY
XIX Forum Termomodernizacja 2019 ─ Maciej
Robakiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 200
VI edycja konferencji „Kliwent Event” . . . . . . . . . . . . . 5 202
ISH – największe na świecie targi dla branży HVAC +
Water, po raz kolejny zachwyciły odwiedzających
i wystawców z całego świata – podsumowanie . . . . 5 202
Krakowskie spotkanie polskich inżynierów . . . . . . . . . . 8 319
XXIII Forum Ciepłowników Polskich. XXIII Polish
District Heating Forum. Międzyzdroje, 15-18 września
2019 roku – Barbara Rubik . . . . . . . . . . . . . . . 10 394
Targi RE-energy zakończone sukcesem . . . . . . . . . . . . . 10 383
XVI Konferencja Techniczna – Barbara Rubik . . . . . . . 12 470
XV Ogólnopolska Konferencja „Problemy jakości powietrza
wewnętrznego w Polsce” – Barbara Rubik . 12 472
Kongres PORT PC 2020 – Nowe standardy w technice
grzewczej budynków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 474
JUBILEUSZE
XX lat Stowarzyszenia Branży Instalacji Sanitarnych
i Przemysłowych. Ośrodek Branżowy w Warszawie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 360
Profesor Edward Szczechowiak, Naukowiec – Dydaktyk
– Inżynier. Jubileusz LXX-lecia urodzin i XLVI-lecia
pracy naukowej, dydaktycznej i inżynierskiej . . . . . 12 468
IV CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/12 (2018)
Z ŻYCIA WYŻSZYCH UCZELNI
Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii
Środowiska Politechniki Warszawskiej – Barbara
Rubik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 399
Uroczystości na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
– Apoloniusz Kodura . 11 439
Z ŻYCIA ZRZESZENIA
100 lat Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników
Sanitarnych – Tomasz Cholewa . . . . . . . . . . . . . . . . 2 75
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową . . . . . . . . . . . . . 2 75
Informacja prasowa Porozumienia Branżowego na Rzecz
Efektywności Energetycznej (POBE) . . . . . . . . . . . . 3 118
Honorowy patronat Ministra Środowiska nad Galą Jubileuszową
100 lat Polskiego Zrzeszenia Inżynierów
i Techników Sanitarnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 119
Warsztaty pracy projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji
i sieci sanitarnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 141
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji
i sieci sanitarnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 166
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową . . . . . . . . . . . . . 6 222
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji
i sieci sanitarnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 228
Centralne obchody Jubileuszu 100 lat PZITS – Tomasz
Cholewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 239
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową . . . . . . . . . . . . . 7 260
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji
i sieci sanitarnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 270
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji
i sieci sanitarnych. Wiedza – Praktyka – Bezpieczeństwo
– Energooszczędność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 320
Studia podyplomowe w 2019 r.: Ciepłownictwo
i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz Świadectwa
Charakterystyki Energetycznej . . . . . . . . . . 8 318
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji
i sieci sanitarnych. Wiedza – Praktyka – Bezpieczeństwo
– Energooszczędność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 364
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawczy instalacji
i sieci sanitarnych – Tomasz Cholewa . . . . . . . . . . . 11 437
CZY WIESZ, ŻE
PORT PC i PZITS współpracują z kołami naukowymi . 1 28
Wspólna deklaracja Europejskiego Stowarzyszenia
Pomp Ciepła (EHPA) i Polskiej Organizacji Rozwoju
Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) na COP 24 . . . 1 35
Dom bez rachunków tematem przewodnim Kongresu
PORT PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 36
Nowa ulga termomodernizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 76
Czyste Powietrze. Program priorytetowy „Czyste powietrze”
w trosce o zdrowie, klimat i środowisko . . . . . 2 76
PORT PC wyróżnione za działania w kierunku realizacji
Celów Zrównoważonego Rozwoju przez UN Global
Compact Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 78
Junkers-Bosch otwiera salę szkoleniową pomp ciepła
w Centrum Szkoleniowym w Warszawie . . . . . . . . . 3 120
Powstaje Sieć Badawcza Łukasiewicz na potrzeby biznesu,
nauki oraz polskiej gospodarki . . . . . . . . . . . . . . 4 163
Poradnik inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019 . 11 440
Europejski Konkurs Innowacji Społecznych na temat odpadów
z tworzyw sztucznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 44
Brak kotłowni to nie problem – pompy ciepła od
De Dietrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 475
KSIĄŻKI NADESŁANE
Dwupaliwowe elektrownie i elektrociepłownie gazowo-
‑parowe. Efektywność energetyczna i ekonomiczna
– Ryszard Bartnik, Waldemar Skomudek, Zbigniew
Buryn, Anna Hnydiuk-Stefan . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 162
Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych – Damian
Muniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 241
Podręcznik pt. „Ciepłownictwo. Projektowanie kotłowni
i ciepłowni” – Zbigniew Bagieński, Łukasz Amanowicz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 317
Doświadczalne charakterystyki przepływowe powietrznych
wielorurowych gruntowych wymienników ciepła
– Łukasz Amanowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 359
PATRONAT MEDIALNY
Rusza kampania informacyjna „Dom bez rachunków . . 6 242
Kongres kogeneracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 277
Kliwent Event 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 278
Konferencja prasowa kampanii „Dom bez rachunków . 7 279
OSTATNIE POŻEGNANIE
Mgr inż. Monika Nierojewska-Charkowska 6.12.1935-
-19.01.2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 38
Ciągła prenumerata gwarancją rzetelnych i najnowszych informacji na temat
Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Osoby zainteresowane otrzymywaniem newslettera zapraszamy do wypełnienia
formularza znajdującego się pod adresem:
http://www.cieplowent.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=8098&Itemid=70
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.