Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Assessment of Water Retention Efficiency for Selected Constructions of Louvers in Air Intake (str. 463 nr. 12/50/19)
dr inż. Michał Karch
dr hab. inż. prof. AGH Marek Borowski
mgr inż. Joanna Halibart
inż. Jarosław Wiche
mgr inż. Izabela Takielak Skałka
  

DOI: 10.15199/9.2019.12.5

powietrza, przenikanie wody, efektywność zatrzymania wody, elementy zakańczające instalacje, symulacja deszczu

Streszczenie

W artykule przedstawiono, na podstawie normy PN?EN 13030, sposób wyznaczania ilości zatrzymanej i penetrującej wody przez czerpnię powietrza.

Czerpnie powietrza mają zastosowanie jako zakończenie instalacji wentylacyjnych nisko- i średniociśnieniowych. Oprócz wymiarów czerpni, przy doborze projektant kieruje się charakterystyką aerodynamiczną oraz efektywnością zatrzymywania wody, która była przedmiotem badań opisanych w artykule. Omówiono stanowisko badawcze oraz procedurę przeprowadzenia badań efektywności przenikania wody przez czerpnie. Następnie przedstawiono wyniki badania efektywności zatrzymywania wody przez trzy czerpnie o różnej budowie żaluzji. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów opracowano zależność efektywności zatrzymywania wody w funkcji prędkości przepływu powietrza przez powierzchnię ich rdzenia. Efektywność zatrzymywania wody przez czerpnie zależy od ich konstrukcji. Stwierdzono, że wzrost prędkości przepływu powietrza przez czerpnię przekłada się znacząco na pogorszenie jej efektywności w zatrzymywaniu wody. Zatem w konstrukcji czerpni należy zachować balans pomiędzy swobodnym przepływem powietrza, a blokowaniem przenikania wody do przewodów wentylacyjnych instalacji wentylacji.

 

Keywords: external weather louvres, water penetration, water rejection effectiveness, duct ends in ventilation systems, simulated rain

Abstract

The article presents a method of determining the amount of water rejected and penetrating through the weather louvre according to the standard PN?EN 13030.

External weather louvres are used as the end of low- and medium-pressure ventilation systems. Except the louvre dimensions, the designer is guided by aerodynamic characteristics and water rejection effectiveness which was the subject of research in the article. The apparatus and the procedure for testing the effectiveness of water penetration through the weather louvres were described. Then, the results of the research on the effectiveness of water rejection by three louvres with different construction are presented. Based in the tests carried out, the dependence of water rejection effectiveness as a function of air flow velocity through the weather louvre core area was developed. The effectiveness of the water rejection of the weather louvre depends on their construction. It was found, that the increase in airflow velocity through the weather louvre significantly reduces its effectiveness in water rejection. Therefore, the weather louvre construction should maintain a balance between free air flow and prevention of water penetration deeper into the ventilation systems.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.