Badania jednorurowych systemów wentylacyjnych pod kątem oceny mieszania się strumieni powietrza w czerpni i wyrzutni (str. 231 nr. 6/50/2019)
dr inż. Łukasz Amanowicz
dr inż. Katarzyna Ratajczak
prof. Edward Szczechowiak
  

DOI: 10.15199/9.2019.6.4

 Słowa kluczowe: wentylacja, jednorurowe urządzenia wentylacyjne, badania czerpnio-wyrzutni, jakość powietrza w budynkach

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w budynkach może być realizowana jako centralna (jedno urządzenie wraz z systemem kanałów rozdzielczych) lub zdecentralizowana (pojedyncze urządzenia instalowane oddzielnie dla każdego z pomieszczeń bez dodatkowych kanałów rozdzielczych). W przypadku systemów zdecentralizowanych ciekawym rozwiązaniem są jednorurowe systemy wentylacyjne rozumiane jako ścienne mini-centrale wentylacyjne z wentylatorem rewersyjnym i ceramicznym wymiennikiem odzysku ciepła. W celu zapewnienia bezpieczeństwa higienicznego, polskie prawo (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie WT [21]) wymaga stosowania odpowiednich odległości pomiędzy czerpnią a wyrzutnią, aby uniknąć możliwości mieszania się strumieni powietrza wywiewanego i nawiewanego. W przypadku tego typu urządzeń wymagania te nie są spełnione.

Ocena możliwości mieszania się strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w jednorurowych systemach wentylacyjnych.

Przeprowadzono badania doświadczalne polegające na wizualizacji dymem oraz pomiarze stężenia ditlenku węgla w celu określenia skuteczności działania jednorurowych ściennych urządzeń wentylacyjnych i możliwości mieszania się strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w zintegrowanej czerpnio-wyrzutni ściennej tych urządzeń.

Wyniki wskazują, że ryzyko zawracania powietrza zużytego z powrotem do pomieszczenia jest niewielkie pomimo braku spełnienia przez badane urządzenia wymagań WT odnośnie do lokalizacji czerpni i wyrzutni. Wyniki badań skłaniają do przemyśleń nad zasadnością stosowania wobec tego typu urządzeń wymogów WT, które ograniczają możliwość ich użytkowania, a zatem możliwość poprawy jakości powietrza wewnętrznego, szczególnie w budynkach podlegających modernizacji, gdzie zastosowanie innych skutecznych rozwiązań jest często niemożliwe lub kosztowne.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.