Metody magazynowania energii – przegląd dostępnych technik (str. 223 nr. 6/50/2019)
prof. nzw dr hab. inż. Bernard Zawada
mgr inż Karolina Durczak
dr inż. Zenon Spik
  

DOI: 10.15199/9.2019.6.3

Słowa kluczowe: magazynowanie energii, materiały zmiennofazowe, ciepło jawne, ciepło utajone

Biorąc pod uwagę tendencję do jak największego stopnia wykorzystania dostępnych zasobów (naturalnych, jak i wytworzonych przez człowieka), magazyny energii stanowią przedmiot wielu badań i innowatorskich rozwiązań dostosowanych do skali magazynu (np. domowa, lokalna), formy energii (np. ciepło, chłód, energia elektryczna) oraz dostępnych środków (np. ukształtowanie terenu). W artykule przedstawiono różne metody magazynowania energii, które pozwalają na jej gromadzenie w małej i w dużej skali (instalacje domowe, sieć elektroenergetyczna), krótko i długo terminowe (dni, miesiące, lata). Przedstawione metody wykorzystują zarówno układy mechaniczne, magnetyczne jak i naturalne zasoby biologiczne, reakcje chemiczne. Najszerszą grupę metod, najlepiej dostosowanych do wykorzystania w budownictwie, stanowią metody termiczne opierające się na zmianie temperatury i stanu skupienia medium magazynującego ciepło. Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że metody magazynowania energii, w znaczny sposób pozwalają na zmniejszenie energochłonności procesów. W celu uzyskania jak największej sprawności należy dostosować wybraną metodę do dostępnych zasobów. Ze względu na skalę dostępności ciepła oraz stosunkowo mało skomplikowane układy, termiczne magazynowanie energii jest dziedziną najbardziej powszechną i możliwą do wykorzystania praktycznie we wszystkich obszarach instalacyjnych.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.