Zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania budynków w procesie ograniczania zanieczyszczenia powietrza. Część II. (str. 186 nr. 5/50/2019)
dr inż. Anna Lis
dr hab. inż. prof. Politechniki Częstochowskiej Piotr Lis
  

DOI: 10.15599/9.2019.5.5

Słowa kluczowe: zużycie energii, ogrzewanie budynków, emisja zanieczyszczeń powietrza, budynki mieszkalne, gospodarstwa domowe

Streszczenie

Poszukiwania największych możliwości w zakresie oszczędności i efektywnego wykorzystania energii powinny dotyczyć sektorów gospodarki, w których występuje największe zużycie energii. Budynki odpowiadają przeciętnie za około 41% łącznego zużycia energii w Unii Europejskiej i jest to związane również z emisją zanieczyszczeń powietrza, przyczyniających się między innymi do powstawania zjawiska smogu.

Celami artykułu były charakterystyka w skali całego kraju istotnych dla tematyki artykułu zagadnień związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych (część I) i ilościowa charakterystyka potencjalnych efektów energetycznych i ekologicznych działań ograniczających zapotrzebowanie na energię do ogrzewania do poziomu 55 kWh/(m2·rok) ‒ budynki mieszkalne wielorodzinne i 60 kWh/(m2·rok) ‒ budynki mieszkalne jednorodzinne (część II).

Cel części I artykułu został zrealizowany metodą studiów literaturowych i analizy z wnioskowaniem zebranego materiału. Cel części II osiągnięto metodą wyselekcjonowania, porządkowania, analizy i syntezy danych statystycznych pochodzących z baz danych GUS, studiów literaturowych i badań własnych, a następnie doboru i obliczenia wielkości i wskaźników ilościowej charakterystyki wielkości związanych z tematem artykułu.

Na podstawie wyników można wnioskować, że podjęcie działań tylko w zakresie termoizolacyjności przegród zewnętrznych, może zmniejszyć zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynków średnio o około 67% w stosunku do stanu w 2011 roku. W konsekwencji spowoduje to zmniejszenie ogólnej emisji różnych zanieczyszczeń powietrza od około 30% do około 67%. Wnioski z przeprowadzonej analizy mogą być wykorzystane w planowaniu i projektowaniu działań w ramach „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” dla Polski z perspektywą do roku 2030.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.