Ocena możliwości wykorzystania ciepła z układów chłodzenia transformatorów olejowych grupy II do ogrzewania obiektów budowlanych (str. 90 nr. 3/50/2019)
mgr inż Paweł Górniok
  


DOI: 10.15199/9.2019.3.2 

Słowa kluczowe: transformatory olejowe, kogeneracja, chłodzenie, ogrzewanie

Streszczenie

Jednym z głównych kierunków rozwoju energetyki w obecnych czasach jest intensywne dążenie do zwiększenia efektywności urządzeń infrastruktury produkującej, przetwarzającej oraz przesyłającej energię elektryczną. Umożliwienie maksymalnego wykorzystywania energii w miejscu jej przetwarzania jest istotnym problemem w energetyce rozproszonej. Jednym ze sposobów realizacji założeń energetyki rozproszonej jest kogeneracja umożliwiająca optymalizację produkcji, przesyłania oraz użytkowania energii elektrycznej oraz ciepła.

W artykule opisano metody wyznaczania ilości ciepła odpadowego powstającego w trakcie transformacji wysokiego napięcia oraz możliwości wykorzystania tego ciepła do ogrzewania obiektów.

W artykule przedstawiono procedurę, która umożliwia ocenę możliwości wykorzystania transformatora jako źródło ciepła na potrzeby obiektów zlokalizowanych w jego sąsiedztwie. Przeanalizowano wyniki pomiarów temperatury procesu transformacji wysokiego napięcia w przykładowym transformatorze olejowym w zależności od jego obciążenia.

W przypadku pozytywnych wyników analizy opłacalności wykorzystania transformatorów jako źródeł ciepła przedsiębiorstwo eksploatujące urządzenia zyskuje możliwość znacznej redukcji kosztów ogrzewania budynków a ponadto skuteczne odprowadzanie nadmiaru ciepła wpływa korzystnie na żywotność urządzeń transformatorowych. Jeśli określone warunki zostaną spełnione możliwe jest wykorzystywanie ciepła z układów chłodzenia transformatorow do ogrzewania budynków oraz wydłużenie żywotności transformatorów.

 


 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.