Badania eksperymentalne stężenia tlenków węgla w warsztacie samochodowym (str. 30 nr. 1/50/2019)
dr inż. Andrzej Gajewski
Kacper Jermacz
  

DOI: 10.15199/9.2019.1.5

Słowa kluczowe: tlenek węgla, dwutlenek węgla, najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe, (NDSP), najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh)

Streszczenie

Instalacje wentylacyjne są zazwyczaj regulowane w zależności do temperatury lub wilgotności powietrza. Ani CO2 ani CO nie są wartościami zadanymi. Maksymalne dopuszczalne stężenia CO2 i CO są podane w zaleceniach lub normach: WHO, USA, niemieckich i polskich. Ponadto istnieją wymagania Europejskiej Organizacji Wyposażenia Garaży dotyczące jakości powietrza i wentylacji.

Celem badań była ocena jakości powietrza wentylacyjnego w warsztacie samochodowym w aspekcie ekspozycji ludzi na CO2 i CO.

Wykonano jednotygodniowe pomiary stężenia dwutlenku węgla i tlenku węgla w powietrzu. Pomiary bieżące były wykonywane co 5 minut i uśredniane w celu określenia najwyższego stężenia chwilowego i najwyższego stężenia pułapowego.

Na podstawie wyników badań stwierdzono, że jakość powietrza nie spełnia wymagań i w warsztacie samochodowym powinna być wykonana  instalacja wentylacyjna.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.