Wpływ zawirowania strugi spalin na obniżenie emisji pyłów oraz podniesienie efektywności cieplnej kotła peletowego (str. 333 nr. 8/49/2018)
mgr inż. Bartosz Ciupek
  

DOI: 10.15199/9.2018.8.6

Słowa kluczowe: kotły grzewcze, turbulatory spalin, emisja, substancje szkodliwe, pył

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę wpływu zawirowania strugi spalin odlotowych kotła grzewczego na obniżenie emisji pyłów oraz podniesienie sprawności cieplnej urządzenia. Badany obiekt spełniał warunki cieplno-emisyjne w odniesieniu do kotłów wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe oraz normy PN-EN 303-5:2012. Kocioł był wyposażony przez producenta w palnik na paliwo stałe typu pelet drzewny. W trakcie badań praca kotła była sterowana przez mikroprocesorowy regulator temperatury. Celem badań było sprawdzenie czy zastosowanie turbulatorów spalin w częściach konwekcyjnych kotła obniży stężenie cząstek stałych oraz zwiększy sprawność cieplną urządzenia. W artykule opisano metodykę badań oraz analizę otrzymanych wyników. Skutkiem przeprowadzonych badań jest zestawienie średnich wartości emisji pyłów oraz otrzymanej mocy cieplnej w zależności od liczby zastosowanych turbulatorów. Wyniki badań stanowią przesłankę do dalszych prac badawczych w aspekcie wpływu zawirowania strugi spalin na obniżenie stężenia pyłów i podniesienia sprawności cieplnej kotłów na paliwa stałe.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.