Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wpływ właściwości absorpcyjnych farb na komfort cieplny w pomieszczeniu. (str. 312 nr. 8/452014)
mgr inż. Kinga Ziętala
dr hab. inż. prof. PŚ Tadeusz Orzechowski
  

Energia emitowana przez powierzchnię zależy nie tylko od temperatury, lecz również od jej właściwości emisyjno – absorpcyjnych, które określa się współczynnikiem emisji własnej i absorpcji. Ich wartości zwykle nie są jednakowe, co skutkuje zróżnicowanym oddziaływaniem cieplnym. Zjawisko to jest dość powszechnie spotykane w przyrodzie i wykorzystywane w technice. Z dostępnych w literaturze danych wynika, że współczynniki absorpcji promieniowania cieplnego są różne dla farb tego samego rodzaju, lecz różnych kolorów, podczas gdy odpowiednie współczynniki emisji własnej są niemal identyczne, niezależnie od barwy. Wykorzystanie takich właściwości może być zastosowane do poprawy komfortu cieplnego z równoczesnym ograniczeniem zużycia energii do ogrzewania lub chłodzenia. W artykule omówiono metodykę pomiaru energii absorbowanej. Podano przykładowe wyniki pomiarów powierzchni pokrytych farbą białą oraz zabarwianą barwinkiem zielonym o różnej intensywności. Przedyskutowano wpływ oddziaływania radiacyjnego na człowieka uwzględniając różną absorpcyjność powierzchni.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.