REHVA
  

 

 

 

 

 

Polskie Zrzeszenie Techników i Inżynierów Sanitarnych jest polskim członkiem REHVA. Przynależność do tej organizacji daje ogromne możliwości polskim inżynierom - REHVA umożliwia uczestnictwo w ogólnoeuropejskich projektach, zapewnia wymianę wiedzy, oraz informacji o najnowszych technologiach, nawiązanie kontaktów z tożsamymi organizacjami krajowymi z innych europejskich państw. REHVA to także możliwość realnego wpływu na politykę europejską w zakresie energooszczędności, kierunków rozwoju branż ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Zachęcamy również Państwa do korzystania z bazy wiedzy dostępnej na stronie www.rehva.eu. W przypadku szerszego zainteresowania działalnością REHVA zapraszamy do kontaktu z Sekcją Główną Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS sekcja.cowiia@ pzits.pl).

REHVA jest europejską federacją krajowych stowarzyszeń działających w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji założoną w 1963 r. REHVA skupia w sobie ponad 100 000 europejskich inżynierów z 27 krajów.

Misją REHVA jest rozwijanie i upowszechnianie energooszczędnych technologii obejmujących instalacje wewnętrzne w budynkach (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), służących tworzeniu zdrowych warunków środowiska wewnętrznego w budynkach; pomaganie swoim członkom oraz całej branży instalacji budowlanych poprzez wspieranie wymiany wiedzy i rozwoju. REHVA aktywnie wpływa na tworzenie wspólnej polityki UE i jej wdrażanie w krajach członkowskich.

Cele strategiczne REHVA:

 • promowanie poprawy jakości środowiska wewnętrznego a w konsekwencji zdrowia, dobrego samopoczucia i komfortu użytkowników budynków,
 • promowanie efektywności energetycznej na podstawie analiz rzeczywistej wydajności w budownictwie,
 • promowanie rozwoju i wspieranie stosowania rozwiązań z zakresu oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii,
 • upowszechnianie najlepszych praktyk, wiedzy i najnowszych technologiach europejskich,
 • wspieranie przedsiębiorstw w wypełnieniu zobowiązań względem środowiska 
 • i społeczeństw,
 • wspieranie wdrażania dyrektyw UE na poziomie państw członkowskich,
 • wspieranie rozwoju polityki UE dotyczącej efektywności energetycznej budynków, wydajności energetycznej produktów i systemów, jakości środowiska wewnętrznego, oraz energii odnawialnej. 

 

Członkami REHVA są krajowe organizacje (po jednej z danego kraju) powiązane tematycznie z HVAC z następujących państw: Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,  Hiszpania, Holandia,  Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania.

Działalność REHVA bazuje głównie na upowszechnianiu wiedzy, wsparciu Komisji Europejskiej przy ustanawianiu polityki w zakresie instalacji budowlanych i energooszczędnego oraz komfortowego dla użytkowników budownictwa, wsparciu krajów członkowskich we wdrażaniu dyrektyw UE, monitorowaniu tendencji rozwoju branży oraz wsparciu młodych inżynierów w edukacji. Działalność skupiona jest w następujących komitetach technicznych:

 • The education and training committee – komitet wspierający rozwój zawodowy studentów, organizujący konkursy na najlepsze prace dyplomowe oraz współpracujący z uczelniami wyższymi z krajów członkowskich.
 • The external relations committee - komitet współpracujący 
 • z organizacjami partnerskimi  Federacji.
 • The membership committee – komitet inicjujący i monitorujący działalność poszczególnych stowarzyszeń członkowskich, dbający o komunikację wewnętrzną i zewnętrzną Federacji.
 • The publishing and marketing committee – komitet odpowiadający 
 • za działalność wydawniczą Federacji.
 • The supporters committee – komitet wspierający działalność Federacji 
 • z członkami wspierającymi oraz pozostałymi przedsiębiorcami.
 • The technology and research committee – komitet odpowiadający za wspieranie rozwoju technicznego branży, wytyczający kierunki, realizujący projekty badawcze itp. 

 

Wydawnictwa REHVA:

GIUDEBOOKS to podręczniki przeznaczone dla praktyków omawiające konkretne tematy/rozwiązania HVAC. Dotychczas ukazały się 22 podręczniki. Więcej informacji: http://www.rehva.eu/publications-and-resources/eshop.html

 

JOURNAL to dwumiesięcznik skierowany do: projektantów, konsultantów, producentów, inwestorów oraz firm, specjalistów architektów, władz ustawodawczych  itp. Czasopismo można pobrać ze strony: http://www.rehva.eu/publications-and-resources/rehva-journal.html

 

NEWSLETTER. Miesięczny bezpłatny mailing przedstawiający informacje o ważniejszych wydarzeniach w branży, kierunkach legislacyjnych w zakresie budownictwa UE, nowych technologiach itp. Zapisy na newsletter dostępne są na stronie: http://www.rehva.eu/publications-and-resources/newsletter.html

DICTIONARY. Bezpłatny słownik terminologii związanej z branżą instalacji budowlanych w określeniami podanymi w 14 językach, dostępny na stronie: http://www.rehva.eu/publications-and-resources/hvac-dictionary.html

Dodatkowo na stronie www.rehva.eu udostępniane są bezpłatnie wszystkie prezentacje i inne materiały przygotowywane przez REHVA: http://www.rehva.eu/publications-and-resources/downloads.html

 

Imprezy branżowe. REHVA jest organizatorem CLIMA CONFERENCE jednej z najważniejszych  europejskich konferencji naukowo-technicznych organizowanych w cyklu 3 letnim. Ostatnia, XII konferencja w 2016 odbyła się w Aalborgu (Dania). Tematem przewodnim konferencji była budowa i wydajność systemu HVAC w praktyce w odniesieniu do: realizacji zamierzonego projektu, zdolności do zaspokojenia potrzeb użytkowników, interakcji systemu z użytkownikami w codziennej praktyce, roli w przyszłym systemie inteligentnej energii. Format konferencji CLIMA obejmuje: sesje plenarne z referatami przedstawianymi przez wybitnych prelegentów o międzynarodowej renomie, sesje naukowe z prezentacjami na temat najnowszych wyników badań naukowych, sesje techniczne z krótkim komunikatami o praktycznych zastosowaniach nowych technologii, warsztaty dotyczące obecnych i przyszłych wyzwań, fora branżowe, wystawy sponsorów, wycieczki techniczne, prezentacja aktywności studentów oraz program socjalny. Kolejna konferencja odbędzie się w 2019 r. w Bukareszcie. Więcej informacji: http://www.clima2019.org/

 

Projekty UE. Obecnie REHVA jest partnerem w 3 projektach finansowanych przez Komisję Europejską: Model Predictive Control and Innovative System Integration of GEOTABS;-) in Hybrid Low Grade Thermal Energy Systems - Hybrid MPC GEOTABS (2016 – 2020); PROFessional multi-disciplinary TRAining and Continuing development in skills for NZEB principles (2015 – 2018); Quality management for building performance - improving energy performance by life cycle quality management (2016 – 2019). W latach poprzednich REHVA była partnerem w 24 projektach europejskich i światowych dotyczących m.in. opracowywania materiałów edukacyjnych, nowych urządzeń i technologii, wytycznych prawnych dotyczących wentylacji, tworzenia platformy wymiany wiedzy na temat rozwiązań wspierających reedukację zużycia energii itp. 

 

 


 

W dniach 2-4 kwietnia 2017 r. odbyło się w Londynie coroczne spotkanie członków Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (w skrócie REHVA, www.rehva.eu ) połączone z Walnym Zgromadzeniem Delegatów.

REHVA jest federacją europejskich stowarzyszeń działających w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, założoną w 1963 r. REHVA skupia w sobie ponad 100 000 europejskich inżynierów z 26 krajów. Misją REHVA jest rozwijanie i upowszechnianie energooszczędnych technologii obejmujących instalacje wewnętrzne w budynkach (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), służących tworzeniu zdrowych warunków środowiska wewnętrznego w budynkach. Federacja pomaga swoim członkom oraz całej branży instalacji budowlanych poprzez wspieranie wymiany wiedzy i rozwoju a także poprzez wpływanie na tworzenie polityki wspólnej UE i jej wdrażanie w krajach członkowskich.

W tym roku organizatorem corocznego spotkania była Wielka Brytania - The Chartered Institution of Building Services Engineers.

Pierwszy dzień poświęcony był roboczemu spotkaniu komitetów technicznych REHVA. W czasie spotkania Publishing and Marketing Committee przedstawiony został m.in nowy, już 22, podręcznik REHVA, pt. „Introduction to Building Automation, Controls and Technical Building Management” przygotowany we współpracy z European Building Automation and Controls Association. Podczas spotkania Technology and Research Committee przedstawione były również aktualne działania realizowane aktualnie w ramach projektów, w których partnerem jest REHVA, tj.: hybridGEOTABS (www.hybridgeotabs.eu ), PROF / TRAC (www.proftrac.eu) oraz QUANTUM (www.quantum-project.eu ).

W drugim dniu odbyły się spotkania pozostałych komitetów technicznych oraz Walne Zgromadzenie. PZITS reprezentowany był przez wiceprezes – dr hab. inż. Annę Bogdan, prof. PW. Podczas Walnego Zgromadzenia głosowana był m.in. kwestia powrotu Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych do rodziny REHVA. Wszyscy Delegaci mieli w pamięci długoletnie członkostwo PZITS w REHVA i z radością przyjęli ponowną chęć członkostwa Zrzeszenia. Wynik głosowania mógł być tylko jednoznaczny – 100% głosujących opowiedziało się za powrotem PZITS. Prezes REHVA, Prof. Stefano P. Corgnati, nie krył zadowolenia, że członkostwo PZITS w Federacji zostało przywrócone, a owocna współpraca będzie kontynuowana.

  

 Delegaci z poszczególnych krajów;  Prezes REHVA Stefano P. Corgnati i Wice-prezes PZITS Anna Bogdan, Żródło: REHVA

 

  

Zarząd REHVA; Uczestnicy Walnego Zgromadzenia; Źródło: REHVA

 

 

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.