REHVA
  

 

 

 

 

 

Szczyt REHVA w Brukseli, 14 listopada 2017 r.

REHVA zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartej konferencji organizowanej, jak co roku, w Brukseli. W tym roku jesienne spotkanie REHVA będzie skupiało się wokół tematu „Zdrowe i efektywne energetycznie budynki zgodnie z EPBD”.

W programie omawiane będą:

·        najnowsze informacje dotyczące przeglądu EPBD – Dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Prelegentami będą zaproszeni przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiego oraz przedstawiciel Rady z Estonii prowadzącej obecnie prezydencję Unii;

·        zdrowia użytkowników w budynkach charakteryzujących się wysoką efektywnością energetyczną. Prelegentami będą Wiceprezes REHVA oraz przedstawiciele European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations (EFA) oraz WELL Institute.

Planowany jest również panel prezentujący opinie interesariuszy na temat zdrowia użytkowników w budynkach niskoenergetycznych oraz rewizji EPBD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednakże organizatorzy nie zwracają kosztów delegacji. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie REHVA .

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu! 

 


 

Polskie Zrzeszenie Techników i Inżynierów Sanitarnych jest polskim członkiem REHVA. Przynależność do tej organizacji daje ogromne możliwości polskim inżynierom - REHVA umożliwia uczestnictwo w ogólnoeuropejskich projektach, zapewnia wymianę wiedzy, oraz informacji o najnowszych technologiach, nawiązanie kontaktów z tożsamymi organizacjami krajowymi z innych europejskich państw. REHVA to także możliwość realnego wpływu na politykę europejską w zakresie energooszczędności, kierunków rozwoju branż ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Zachęcamy również Państwa do korzystania z bazy wiedzy dostępnej na stronie www.rehva.eu. W przypadku szerszego zainteresowania działalnością REHVA zapraszamy do kontaktu z Sekcją Główną Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS sekcja.cowiia@ pzits.pl).

REHVA jest europejską federacją krajowych stowarzyszeń działających w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji założoną w 1963 r. REHVA skupia w sobie ponad 100 000 europejskich inżynierów z 27 krajów.

Misją REHVA jest rozwijanie i upowszechnianie energooszczędnych technologii obejmujących instalacje wewnętrzne w budynkach (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), służących tworzeniu zdrowych warunków środowiska wewnętrznego w budynkach; pomaganie swoim członkom oraz całej branży instalacji budowlanych poprzez wspieranie wymiany wiedzy i rozwoju. REHVA aktywnie wpływa na tworzenie wspólnej polityki UE i jej wdrażanie w krajach członkowskich.

Cele strategiczne REHVA:

 • promowanie poprawy jakości środowiska wewnętrznego a w konsekwencji zdrowia, dobrego samopoczucia i komfortu użytkowników budynków,
 • promowanie efektywności energetycznej na podstawie analiz rzeczywistej wydajności w budownictwie,
 • promowanie rozwoju i wspieranie stosowania rozwiązań z zakresu oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii,
 • upowszechnianie najlepszych praktyk, wiedzy i najnowszych technologiach europejskich,
 • wspieranie przedsiębiorstw w wypełnieniu zobowiązań względem środowiska 
 • i społeczeństw,
 • wspieranie wdrażania dyrektyw UE na poziomie państw członkowskich,
 • wspieranie rozwoju polityki UE dotyczącej efektywności energetycznej budynków, wydajności energetycznej produktów i systemów, jakości środowiska wewnętrznego, oraz energii odnawialnej. 

 

Członkami REHVA są krajowe organizacje (po jednej z danego kraju) powiązane tematycznie z HVAC z następujących państw: Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,  Hiszpania, Holandia,  Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania.

Działalność REHVA bazuje głównie na upowszechnianiu wiedzy, wsparciu Komisji Europejskiej przy ustanawianiu polityki w zakresie instalacji budowlanych i energooszczędnego oraz komfortowego dla użytkowników budownictwa, wsparciu krajów członkowskich we wdrażaniu dyrektyw UE, monitorowaniu tendencji rozwoju branży oraz wsparciu młodych inżynierów w edukacji. Działalność skupiona jest w następujących komitetach technicznych:

 • The education and training committee – komitet wspierający rozwój zawodowy studentów, organizujący konkursy na najlepsze prace dyplomowe oraz współpracujący z uczelniami wyższymi z krajów członkowskich.
 • The external relations committee - komitet współpracujący 
 • z organizacjami partnerskimi  Federacji.
 • The membership committee – komitet inicjujący i monitorujący działalność poszczególnych stowarzyszeń członkowskich, dbający o komunikację wewnętrzną i zewnętrzną Federacji.
 • The publishing and marketing committee – komitet odpowiadający 
 • za działalność wydawniczą Federacji.
 • The supporters committee – komitet wspierający działalność Federacji 
 • z członkami wspierającymi oraz pozostałymi przedsiębiorcami.
 • The technology and research committee – komitet odpowiadający za wspieranie rozwoju technicznego branży, wytyczający kierunki, realizujący projekty badawcze itp. 

 

Wydawnictwa REHVA:

GIUDEBOOKS to podręczniki przeznaczone dla praktyków omawiające konkretne tematy/rozwiązania HVAC. Dotychczas ukazały się 22 podręczniki. Więcej informacji: http://www.rehva.eu/publications-and-resources/eshop.html

 

JOURNAL to dwumiesięcznik skierowany do: projektantów, konsultantów, producentów, inwestorów oraz firm, specjalistów architektów, władz ustawodawczych  itp. Czasopismo można pobrać ze strony: http://www.rehva.eu/publications-and-resources/rehva-journal.html

 

NEWSLETTER. Miesięczny bezpłatny mailing przedstawiający informacje o ważniejszych wydarzeniach w branży, kierunkach legislacyjnych w zakresie budownictwa UE, nowych technologiach itp. Zapisy na newsletter dostępne są na stronie: http://www.rehva.eu/publications-and-resources/newsletter.html

DICTIONARY. Bezpłatny słownik terminologii związanej z branżą instalacji budowlanych w określeniami podanymi w 14 językach, dostępny na stronie: http://www.rehva.eu/publications-and-resources/hvac-dictionary.html

Dodatkowo na stronie www.rehva.eu udostępniane są bezpłatnie wszystkie prezentacje i inne materiały przygotowywane przez REHVA: http://www.rehva.eu/publications-and-resources/downloads.html

 

Imprezy branżowe. REHVA jest organizatorem CLIMA CONFERENCE jednej z najważniejszych  europejskich konferencji naukowo-technicznych organizowanych w cyklu 3 letnim. Ostatnia, XII konferencja w 2016 odbyła się w Aalborgu (Dania). Tematem przewodnim konferencji była budowa i wydajność systemu HVAC w praktyce w odniesieniu do: realizacji zamierzonego projektu, zdolności do zaspokojenia potrzeb użytkowników, interakcji systemu z użytkownikami w codziennej praktyce, roli w przyszłym systemie inteligentnej energii. Format konferencji CLIMA obejmuje: sesje plenarne z referatami przedstawianymi przez wybitnych prelegentów o międzynarodowej renomie, sesje naukowe z prezentacjami na temat najnowszych wyników badań naukowych, sesje techniczne z krótkim komunikatami o praktycznych zastosowaniach nowych technologii, warsztaty dotyczące obecnych i przyszłych wyzwań, fora branżowe, wystawy sponsorów, wycieczki techniczne, prezentacja aktywności studentów oraz program socjalny. Kolejna konferencja odbędzie się w 2019 r. w Bukareszcie. Więcej informacji: http://www.clima2019.org/

 

Projekty UE. Obecnie REHVA jest partnerem w 3 projektach finansowanych przez Komisję Europejską: Model Predictive Control and Innovative System Integration of GEOTABS;-) in Hybrid Low Grade Thermal Energy Systems - Hybrid MPC GEOTABS (2016 – 2020); PROFessional multi-disciplinary TRAining and Continuing development in skills for NZEB principles (2015 – 2018); Quality management for building performance - improving energy performance by life cycle quality management (2016 – 2019). W latach poprzednich REHVA była partnerem w 24 projektach europejskich i światowych dotyczących m.in. opracowywania materiałów edukacyjnych, nowych urządzeń i technologii, wytycznych prawnych dotyczących wentylacji, tworzenia platformy wymiany wiedzy na temat rozwiązań wspierających reedukację zużycia energii itp. 

 

 


 

W dniach 2-4 kwietnia 2017 r. odbyło się w Londynie coroczne spotkanie członków Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (w skrócie REHVA, www.rehva.eu ) połączone z Walnym Zgromadzeniem Delegatów.

REHVA jest federacją europejskich stowarzyszeń działających w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, założoną w 1963 r. REHVA skupia w sobie ponad 100 000 europejskich inżynierów z 26 krajów. Misją REHVA jest rozwijanie i upowszechnianie energooszczędnych technologii obejmujących instalacje wewnętrzne w budynkach (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), służących tworzeniu zdrowych warunków środowiska wewnętrznego w budynkach. Federacja pomaga swoim członkom oraz całej branży instalacji budowlanych poprzez wspieranie wymiany wiedzy i rozwoju a także poprzez wpływanie na tworzenie polityki wspólnej UE i jej wdrażanie w krajach członkowskich.

W tym roku organizatorem corocznego spotkania była Wielka Brytania - The Chartered Institution of Building Services Engineers.

Pierwszy dzień poświęcony był roboczemu spotkaniu komitetów technicznych REHVA. W czasie spotkania Publishing and Marketing Committee przedstawiony został m.in nowy, już 22, podręcznik REHVA, pt. „Introduction to Building Automation, Controls and Technical Building Management” przygotowany we współpracy z European Building Automation and Controls Association. Podczas spotkania Technology and Research Committee przedstawione były również aktualne działania realizowane aktualnie w ramach projektów, w których partnerem jest REHVA, tj.: hybridGEOTABS (www.hybridgeotabs.eu ), PROF / TRAC (www.proftrac.eu) oraz QUANTUM (www.quantum-project.eu ).

W drugim dniu odbyły się spotkania pozostałych komitetów technicznych oraz Walne Zgromadzenie. PZITS reprezentowany był przez wiceprezes – dr hab. inż. Annę Bogdan, prof. PW. Podczas Walnego Zgromadzenia głosowana był m.in. kwestia powrotu Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych do rodziny REHVA. Wszyscy Delegaci mieli w pamięci długoletnie członkostwo PZITS w REHVA i z radością przyjęli ponowną chęć członkostwa Zrzeszenia. Wynik głosowania mógł być tylko jednoznaczny – 100% głosujących opowiedziało się za powrotem PZITS. Prezes REHVA, Prof. Stefano P. Corgnati, nie krył zadowolenia, że członkostwo PZITS w Federacji zostało przywrócone, a owocna współpraca będzie kontynuowana.

  

 Delegaci z poszczególnych krajów;  Prezes REHVA Stefano P. Corgnati i Wice-prezes PZITS Anna Bogdan, Żródło: REHVA

 

  

Zarząd REHVA; Uczestnicy Walnego Zgromadzenia; Źródło: REHVA

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.