Podsumowanie XII Ogólnopolski Kongres Pożarnictwa na Stadionie Narodowym w Warszawie
  
Podsumowanie XII Ogólnopolski Kongres Pożarnictwa
na Stadionie Narodowym w Warszawie

23 lipca 2015 r. na Stadionie Narodowym na długo zapadnie w pamięci znawcom ochrony przeciwpożarowej. Ten dzień należał właśnie do Nich. XII edycja OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU POŻARNICTWA na Stadionie Narodowym w Warszawie upłynęła pod hasłem „Bezpieczeństwo Pożarowe i Zabezpieczenia Techniczne Obiektów Budowlanych” i nie piłka-rze ale właśnie Oni zdominowali Stadion.
Kongres w liczbach
Kongres Pożarnictwa odbył się pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika, Prezydent Miasta st. Warszawy – Pani Hanny Gron-kiewicz-Waltz, Konsula Honorowego Finlandii – Pana Tadeusza Pająka oraz Generalnej Dy-rekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Międzynarodowego Stowarzyszenia Oficerów Pożarnic-twa, Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Zarządu Głównego Pol-skiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Patronat medialny objęły redakcje czasopism i portali branżowych m.in. redakcja "Przeglądu Pożarniczego" wydawanego przez Komendę Główną PSP, czasopisma: „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”, „Zabezpie-czenia”, "Systemy Alarmowe" oraz telewizja "V-canal", która jest corocznym partnerem i pa-tronem medialnym dotychczas organizowanych Kongresów oraz wiele innych, którym organi-zatorzy niezmiernie dziękują. W kongresie uczestniczyło blisko 100 wystawców. Liderzy bran-ży zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej – producenci i dystrybutorzy światowych marek – zaprezentowali nowości z wielu powiązanych ze sobą dziedzin z zakresu ochrony przeciwpo-żarowej – monitoringu wizyjnego, sygnalizacji pożarowej, mechanicznych systemów zabezpie-czeń, urządzeń i systemów kontroli dostępu, systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz innych zagrożeń, systemów ochrony danych po bierną ochronę przeciwpożarową. Kongres odwiedziło ponad 1200 profesjonalistów, wśród których byli projektanci, instalatorzy, generalni wykonawcy, najwięksi inwestorzy, przedstawiciele służb mundurowych, firmy zajmujące się ochroną bezpośrednią, przedstawiciele sektora finansowego i inne instytucje. Wydaje się, że pod względem zainteresowania, Kongres przerósł najśmielsze oczekiwania organizatorów i wystawców.
Na Kongres po wiedzę i umiejętności
Kongresowi towarzyszyły wydarzenia merytoryczne. 24 panele wykładów eksperckich i technicznych zajęły łącznie ok. 900 minut w dwóch strefach wykładowych. Sześciu ekspertów przedstawiło nowości w branży. Specjalistyczne wykłady połączone z praktycznymi wska-zówkami dla projektantów i wykonawców ukierunkowane były m.in. omówieniu nowości w monitoringu wizyjnym, sygnalizacji pożarowej, systemach detekcji i kontroli dostępu, projek-towaniu obiektów ze względu na wymagania przeciwpożarowe, instalacje, sieci i urządzenia, systemy dozoru i kontroli, drogi pożarowe, drzwi specjalne i pożarowe, pożarowe wyłączniki prądu, zawory odcinające, detekcja pożarowa, zasilanie gwarantowane, ochrona serwerowni, wentylacja pożarowa, SUG, zagadnienia formalno-prawne ATEX - Strefy Ex,  Bierna ochrona pożarowa jako niezbędny element każdej inwestycji, stałe urządzenie gaśnicze jako najlepsza alternatywa wśród gazów obojętnych, Burzowy System Ostrzegawczy - CPMP, nowe normy i przepisy dla hydrantów wewnętrznych, systemy DSO w obiektach trudnych akustycznie: Hale sportowe, Stacje metra, Sale Koncertowe, zastosowanie sygnalizatorów głosowych w projek-tach SAP i nie tylko, wdrożeń na konkretnych projektach, wskazaniu dobrych praktyk, zmian w przepisach i ich interpretacji przez PSP, wytycznych projektowych, wskazówek montażu i eks-ploatacji systemów i zabezpieczeń pożarowych, zmian w procedurze odbiorowej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że organizatorzy, podobnie jak w roku ubiegłym, dołożyli wszelkich starań, aby merytoryka i techniczny charakter spotkania były sprawą nadrzędną. 
Bogaty program merytorycznych wykładów ukierunkowany był na zagadnienia związa-ne z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem energetycznym w budownictwie i przemyśle, a szczególnie zapobieganiu pożarom i awariom przemysłowym oraz prawidłowemu projek-towaniu nowoczesnych obiektów budowlanych. Organizatorzy zadbali o staranny dobór tema-tów, nie tylko pod kątem ich atrakcyjności merytorycznej, ale również pokazania występują-cych problemów od strony praktycznej. Oprawę merytoryczną zapewnili Goście Specjalni Kongresu - eksperci i specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa i prewencji przeciwpożarowej: nadbryg. w st. spocz. prof. dr Ryszard Grosset, mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Ogrodnik, mgr inż. Jerzy Ciszewski, mgr inż. poż. Tadeusz Cisek, mgr inż. Aleksander Migut oraz mgr inż. Józef Seweryn. Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru – wymóg formalny czy rze-czywiste przygotowanie budynku do zdarzeń nagłych, ocena zagrożenia wybuchem pomiesz-czeń – problemy obliczeniowe, projektowanie aranżacji przestrzeni biurowej w budynkach w aspekcie ochrony przeciwpożarowej czy nowoczesne i efektywne systemy gaśnicze  to zaledwie jedne z wielu omawianych tematów podczas Kongresu. 
Tak, jak w poprzednich edycjach, i tym razem konferencji towarzyszyła wystawa  wio-dących dostawców rozwiązań i systemów przeciwpożarowych. Oprócz stałych punktów do-tychczasowych edycji, nowością a wręcz hitem tegorocznej okazała się Strefa Praktyka podczas której równolegle z konferencją prowadzone były Warsztaty Techniczne. Specjalną propozycję dla Uczestników przygotowały również Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Projektów Miejskich Urzędu m.st. Warszawy  czy  Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej i Międzynarodowe Stowarzyszenie Oficerów Pożarnictwa IFOA. Uczestnicy mogli zasięgnąć porad i konsultacji z zakresu prawa budowlanego, finansowania inwestycji oraz dobrych prak-tyk w zakresie projektowania i montażu systemów. 
„Oko w Oko z Rzeczoznawcą”
Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej budynków są niezwykle rozbudowane, stosun-kowo zawiłe i nie jednokrotnie niespójne, a problem z odbiorami wielu inwestorom w Polsce spędza sen z powiek. W odpowiedzi na oczekiwania i po raz pierwszy w Polsce, absolutny debiut podczas Kongresu Pożarnictwa miał Projekt „Oko w oko z rzeczoznawcą” przygotowa-ny przez Organizatora Kongresu, podczas którego wychodząc naprzeciw problemom projektan-tów i inwestorów, gremium rzeczoznawców reprezentowane przez Zespół Rzeczoznawców ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Inżynierów Pożarnictwa PROTECT, SIBP Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego, Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX oraz Zespół Rzeczoznawców DAAL wystąpił w innym niż dotychczas charakterze tj. Eksperta-Konsultanta, z którym goście Kongresu mogli spotkać się, wymienić doświadczenia, zasięgnąć opinii i porad. Ten nowatorski projekt będący odpowiedzią na oczekiwania wielu inwestorów z pewnością zasługuje na uznanie i z całą pewnością będzie powielany przez innych organizato-rów konferencji. Wśród debiutów tegorocznego kongresu polską premierę miał długo oczeki-wany przez Architektów i Projektantów ArchiCAD 19 oraz Poradnik Projektowania Aranżacji Przestrzeni w Budynkach Biurowych opracowany przez Stowarzyszenie Inżynierów Bezpie-czeństwa Pożarowego SIBP. 

Technologia BIM w służbie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Czym właściwie jest BIM? Na czym polega projektowanie w technologii BIM? Z ter-minem tym spotykamy się coraz częściej. Budownictwo to sektor, który musi sprostać stale rosnącym wymaganiom. Konsekwencją zmian i rozwoju jest ciągłe ulepszanie rozwiązań. BIM (Building Information Modelling) - innowacyjna technologia parametrycznego modelowania informacji o budynku, to koncepcja która zrewolucjonizowała podejście do projektowania, re-alizacji inwestycji i zarządzania budynkiem. Recepta na kłopoty z koordynacją międzybranżo-wą w dokumentacji budowlanej, problemy ze spójnością w projektach, kolizje i wiele innych. Nazwa "BIM" robi karierę. Chyba wszyscy interesujący się nowymi technologiami związanymi z projektowaniem, integracją systemów i budownictwem już się z tą nazwą zetknęli, lecz wciąż jeszcze niewiele osób zdaje sobie sprawę, na czym właściwie polega technologia BIM, jak bar-dzo jest innowacyjna, jaka jest jej teraźniejszość i przede wszystkim, jaka jest jej przyszłość. Przyszłość która usprawni proces inwestycyjny, począwszy od projektowania, przez harmono-gramy i kosztorysowanie, aż po kompleksową realizację i zarządzanie obiektem. 
W trakcie kongresu mgr inż. Jakub Kulig – BIM Project Manager, Robobat Polska Cer-tyfikowany trener Autodesk,  absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, autor licznych opracowań traktujących o integracji międzybranżowej oraz prelegent na wielu konferencjach o tematyce BIM w kraju i za granicą, poprowadził prezentację „Technologia BIM w służbie bezpieczeństwa przeciwpożarowego”, w trakcie której przedstawił najnowsze rozwiązania technologiczne, zapewniające bezpieczeństwo i właściwe działanie służb ratunko-wych podczas sytuacji kryzysowej oraz wskazanie atutów posiadania przez służby ratunkowe modelu 3D obiektu wraz z możliwością wykonania potrzebnych analiz i symulacji. Podczas prezentacji zostały omówione następujące tematy: Model 3D budynku – Autodesk Revit, Plan ewakuacji – Autodesk Navisworks, Analiza rozprzestrzeniania i odprowadzania dymu, rozkła-du temperatury - Autodesk Simulation CFD, Analiza FDS - zachowanie ognia i dymu w bu-dynku – Autodesk Project Scorch. 

Ciekawostkami tegorocznego Kongresu były między innymi prezentacje i wykłady na temat: INTEGROWAĆ CZY NIE INTEGROWAĆ? na to pytanie odpowiedział mgr inż. Ma-riusz Radoszewski - wysokiej klasy specjalista w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jako inżynier wsparcia technicznego związany zawodowo od 14 lat z firmą Polon-Alfa w Byd-goszczy. Wykładowca i wielokrotny prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach oraz sympozjach. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wy-dawanych na łamach czasopism branżowych oraz w mediach elektronicznych. W programie pojawiły się także zagadnienia związane z zapobieganiem awariom przemysłowym, przegrodom przeciwogniowym, wewnętrznym i zewnętrznym zespołom pompowym czy systemom hydrantowym. Wśród nowości pojawiły się m.in. nowe technologie w zakresie zabezpieczenia kabli i przewodów, hybrydowe i zasysające systemy detekcji dymu i pożaru, nowości w syste-mie bezpieczeństwa pożarowego E-90, systemów zasilania gwarantowanego, obowiązków użytkownika w zakresie dozoru i utrzymania oświetlenia awaryjnego badań i symulacji detekcja gazów CO i LPG i sterowania wentylacją w garażach i parkingach które omówił mgr inż. Iwona Żupańska Hekato Electronics oraz dr inż. Dorota Brzezińska Ekspert i Wykładowca Po-litechniki Łódzkiej, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy, Współautorka m.in. poradnika "Wentylacja pożarowa budynków wyso-kich i wysokościowych" oraz „Oddymianie obiektów po nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych”.  Wśród Prelegentów nie zabrakło również mgr inż. Marka Kośmider - Kierow-nika Działu SSP MIWI URMET, który omówił systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru firmy HOCHIKI. 

Dla amatorów nowych technologii, niekoniecznie związanych z pożarnictwem, czekał SOLOWHEEL najmniejszy, ekologiczny i najwygodniejszy pojazdy osobisty jaki kiedykolwiek wynaleziono. Ten stabilizowany żyroskopowo elektryczny monocykl jest przeznaczony do stosowania wszędzie gdzie można skorzystać z przenośnego pojazdu elektrycznego. Jest niezwykle kompaktowy a jazda nim daje dużo frajdy. Podczas kongresu była możliwość wy-próbowania go osobiście przez Uczestników.
Czas na podsumowanie
Przedstawione zagadnienia to zaledwie niewielka „część” tegorocznego Kongresu Po-żarnictwa. Program przygotowany na podstawie tematyki „Bezpieczeństwo Pożarowe i Zabez-pieczenia Techniczne Obiektów Budowlanych” oraz konsultacji technicznych wiodących firm z branży ochrony przeciwpożarowej, energetycznej ale nie tylko, pozwolił uczestnikom zdobyć wiedzę, zwiększyć świadomość i konkurencyjność na rynku polskim, jak i na arenie międzyna-rodowej. Zaprezentowanych zostało prawie półtora tysiąca produktów a wystawcy mieli ponad 3000 m2 pow. do dyspozycji. 
Zarezerwuj czas na kolejna edycję
Z całą pewnością został osiągnięty cel kongresu czyli „Popularyzacja ochrony przeciw-pożarowej w Polsce oraz szerzenie wiedzy na temat rozwiązań, które mają bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa obiektów budowlanych”. 

Tak wyglądało spotkanie przedstawicieli branży zabezpieczeń i ochrony przeciwpoża-rowej w pigułce. Firma DND Project oraz wszyscy Partnerzy XII Ogólnopolskiego Kongresu Pożarnictwa 2015 dziękują wszystkim uczestnikom za udział, zapraszając już dziś do udziału w kolejnej edycji, w roku 2016. 

Sukces przedsięwzięcia tkwi we właściwym rozpoznaniu potrzeb rynku i … z całą pewno-ścią to był po raz kolejny „strzał w 10” 

Kolejna tj. XIII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Pożarnictwa już za rok. 
Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji kongresu.
 
      Szczegółowe informacje u Organizatora. 
Organizator:  DND PROJECT – KONGRESY I KONFERENCJE BRANŻOWE
Koordynator Projektu: Ewa Dziatkowska
Koordynator Komunikacji Medialnej i PR:  
st. kpt. w st. spocz. mgr inż. Grzegorz Jędrzejczyk  +48 502 610 654
tel. +48 22 678 58 25, + 48 500 449 319
Więcej informacji na stronie WWW organizatora DND PROJECT: www.dndproject.pl

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.