Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Informacje wstępne
  

Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne, niepublikowane wcześniej w innych czasopismach ani materiałach konferencyjnych (z kongresów, sympozjów, itp.), chyba że publikacja jest zamawiana przez redakcję. Artykuł przekazany do redakcji nie może być wcześniej opublikowany w całości lub części w innym czasopiśmie, ani równocześnie przekazany do opublikowania w nim. Fakt nadesłania pracy do redakcji uważa się za jednoznaczny z oświadczeniem Autora, że warunek ten jest spełniony. Artykuły powinny być przygotowane w języku polskim lub angielskim.

W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów zawierających wyniki badań. Dopuszcza się również publikowanie artykułów o charakterze naukowo-technicznym i przeglądowym.

Autorzy powinni zapoznać się z wytycznymi MEiN dot. kryteriów oceny publikacji, zasadami recenzji artykułów, zasadami etyki publikacji oraz procedurą przeciwdziałania ghostwriting i guestwriting  obowiązującymi w czasopiśmie.


1 grudnia 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało

nową listę czasopism. „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo

Wentylacja” ma 20 punktów

 

Prosimy o zdjęcie Autora

 

Prosimy Autorów, którzy publikują swoje artykuły w prasie zagranicznej oraz krajowej o powoływanie się w nich na artykuły innych autorów zamieszczone w „Ciepłownictwie Ogrzewnictwie Wentylacji”,  z których korzystali podczas opracowywania publikacji.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.