Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Informacje dla Autorów
  

Przed rozpoczęciem procesu składania artykułu do redakcji COW prosimy o zapoznanie się z informacjami przedstawionymi w tej sekcji dotyczącymi procedury publikowania nadesłanych materiałów oraz zaleceniami dotyczącymi formy przygotowania artykułu.

Autorzy artykułów nadsyłanych do publikacji w czasopiśmie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego - zarówno treść pracy, jak i wykorzystywane w niej ilustracje czy zestawienia powinny stanowić własny dorobek Autora lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu. Redakcja prowadzi politykę przeciwdziałania zjawisku plagiatu i wszelkie przejawy nierzetelności w tym zakresie będą ujawniane.

Z chwilą opublikowania artykułu przez redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, który ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi.

 

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów oraz do dokonywania streszczeń. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.

 

 1 grudnia 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało nową listę czasopism. „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo

Wentylacja” ma 20 punktów

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.